بخش پشتیبانی مشتریان

ابتدا در سیستم وارد شوید تا بتوانی برای محصولات یا سوالات پیش آمده تیکت پشتیبانی ارسال کنید

توجه داشته باشید که بخش مدیریت دانش بزودی راه اندازی می گرددلیست تیکت های ارسال شده و وضعیت آنها

Item وضعیت Opt-in Date Opt-out Date Action
موضوع
Additional Information
موضوع
Additional Information